Czcionka:

A+A-

Kontrast:

II Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

II Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem II Gminnego Konkursu Fotograficzno – Informatycznego: „Piękno naszej
gminy” jest Szkoła Podstawowa w Charzykowach ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy.
2. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień
tego regulaminu rozstrzyga organizator.


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń z klas 4-8, który na adres e-mail
konkursy@spch1.onmicrosoft.com wraz z pracą konkursową prześle skan albo zdjęcie
wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia uczestnika.


§ 3
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1. Temat pracy: „Piękno naszej gminy”.
2. Praca konkursowa, to 2 zdjęcia wykonane przez uczestnika przedstawiające piękno
naszej gminy (krajobraz, pejzaż, bez wizerunku osób) jedno w oryginalnej formie (bez
modyfikacji graficznej, w formacie JPG), drugie – przedstawiające ten sam kadr po
modyfikacji graficznej w programie GIMP (w formacie XCF).
3. Uczestnik ma możliwość w dowolny sposób modyfikować fotografię.
4. Prace konkursowe muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu
i spełniać następujące kryteria:
a) wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20 MB,
b)rozdzielczość plików maksymalnie może osiągnąć 1920 x 1080 pikseli,
c) w treści karty zgłoszenia uczestnika powinny znaleźć się następujące dane:
imię i nazwisko autora oraz tytuł fotografii- co ono przedstawia, miejsce wykonania zdjęcia,
nazwa szkoły, nr telefonu oraz adres mailowy placówki,
d) w temacie wiadomości mailowej należy wpisać nazwę konkursu: II Gminny Konkurs
Fotograficzno – Informatyczny: „Piękno naszej gminy” oraz imię i nazwisko autora,
e) praca nie mogła być wcześniej nigdzie publikowana,
f) z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych.


§ 4
TERMINY I NAGRODY
1. Nadsyłanie prac trwa od 29.09.2022 do 17.11.2022r.
2. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły (www.spcharzykowy.pl) dnia
26.11.2022r. i przesłane e- mailem na adres szkół.
3. Nagrody można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Charzykowach w terminie
01.12.2022r. – 10.12.2022r. Po upływie tego czasu zostaną przekazane do odbioru w GZO
w Chojnicach.
4. Trzy nagrody główne i wyróżnienia, to nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy za udział w konkursie.


§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie
podanych przez uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018
roku, Dz.U. z 2018, poz. 1000) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także
zgody na wykorzystanie zdjęć przez organizatora.


§ 6
PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC
1. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz
majątkowych do prac zgłaszanych do konkursu.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie
zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych od organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie jego
trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych.

Data dodania: 2021-11-08 23:43:03
Data edycji: 2022-10-02 20:52:26
Ilość wyświetleń: 754
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej