Czcionka:

A+A-

Kontrast:

I Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

I Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 1. Organizatorem I Gminnego Konkursu Fotograficzno – Informatyczny: „Piękno naszej gminy” jest Szkoła Podstawowa w Charzykowach ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy.

 

 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga organizator.

 

 

2

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń z klas 4-8, który na adres e-mail konkursy@spch1.onmicrosoft.com wraz z pracą konkursową prześle skan albo zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia uczestnika.

3

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

 1. Temat pracy: „Piękno naszej gminy”.
 2. Praca konkursowa, to 2 zdjęcia wykonane przez uczestnika przedstawiające piękno naszej gminy (krajobraz, pejzaż, bez wizerunku osób) jedno w oryginalnej formie (bez modyfikacji graficznej, w formacie JPG), drugie – przedstawiające ten sam kadr po modyfikacji graficznej w programie GIMP (w formacie XCF).
 3. Uczestnik ma możliwość w dowolny sposób modyfikować fotografię.
 4. Prace konkursowe muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu
  i spełniać następujące kryteria:
  a) wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20 MB,
  b) rozdzielczość plików maksymalnie może osiągnąć 1920 x 1080 pikseli,
  c) w treści karty zgłoszenia uczestnika powinny znaleźć się następujące dane:
  imię i nazwisko autora oraz tytuł fotografii- co ono przedstawia, miejsce wykonania zdjęcia, nazwa szkoły, nr telefonu oraz adres mailowy placówki,
  d) w temacie wiadomości mailowej należy wpisać nazwę konkursu: I Gminny Konkurs Fotograficzno – Informatyczny: „Piękno naszej gminy” oraz imię i nazwisko autora
  e) praca nie mogła być wcześniej nigdzie publikowana
  f) z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych.

 

 

4

 

TERMINY I NAGRODY

 

 

 1. Nadsyłanie prac trwa od 29.10.2021 do 17.11.2021r.

 

 1. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły (spcharzykowy.pl) dnia 26.11.2021r. i przesłane e- mailem na adres szkół.

 

 1. Nagrody można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Charzykowach w terminie 01.12.2021r. – 10.12.2021r. Po upływie tego czasu zostaną przekazane do odbioru w GZO
  w Chojnicach.

 

 1. Trzy nagrody główne i wyróżnienia, to nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 

5

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie

podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018

roku, Dz.U. z 2018, poz. 1000) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także

zgody na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.

 

 

6

 

PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC

 

 

 1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do konkursu.

 

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie.

 

7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Data dodania: 2021-11-08 23:43:03
Data edycji: 2021-11-15 16:07:34
Ilość wyświetleń: 231

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej